BIH

Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakone koji bi u potpunosti regulisali oblast bračnih, vanbračnih i sličnih životnih zajednica.  Trenutna situacija je takva da je oblast porodičnog zakonodavstva prepuštena entitetskim organima, što znači da ovu oblast ponaosob uređuju Federacija BiH i Republika Srpska. Federalni porodični zakon, kako smo saznali u Ministarstvu Pravde, nalazi se pred parlamentarnom procedurom, i očekuje se njegovo skoro usvajanje, dok je ova oblast u RS-u još uvijek nedefinisana.

Krenuvši tragom nedavnih glasina o legalizaciji i regulisanju pravnog položaja istopolnih zajednica, došli smo do informacija da je porodični zakon Federacije BiH, tačnije nacrt ovog zakona zaista regulativa koja bi trebala da se pozabavi ovim problemom, no u sadašnjem tekstu ovog zakona nema ni riječi o istopolnim zajednicama, kao ni drugih tema koje se tiču seksualnih manjina, kao što su regulisanje promjene pola i slično.  

Zakonski propisi koji se donose u našoj zemlji najvećim djelom su proces koji mora pratiti smjernice Evropske Komisije, želi li Bosna i Hercegovina uskoro dobiti pozitivan avis Komisije i time započeti svoje razgovore o priključenju Evropskoj Uniji. Jedan od zahtjeva Unije jeste i usaglašenje zakona u BiH sa zakonima, poveljama i uputama Evropske Unije, a tu se podrazumijeva i puno poštivanje ljudskih prava. Naša zemlja jeste napravila prvi korak u ovom smjeru donošenjem antidiskriminirajućeg zakona, koji jasno kaže da je diskriminacija po osnovu seksualne orijentacije zakonom kažnjiva. Istina, ovo će ostati samo slovo na papiru još neko vrijeme, ali ovaj zakon ipak daje osnovu za donošenje drugih zakonskih akata. Također, Evropa očekuje da Bosna i Hercegovina uskladi i harmonizuje svoje zakone na cijeloj teritoriji, tako da će jedan od narednih koraka, nakon donošenja zakona na entitetskom nivou, biti i usvajanje krovnog porodičnog zakona na državnom nivou. Ovo je problem koji će zajednički rješavati Ministarstvo Pravde i Ministrastvo za Ljudska Prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Kako saznajemo u Ministarstvu za Ljudska Prava odredbe o istopolnim zajednicama, kao i ostale tačke koje se tiču polnih i rodnih manjina će biti dio zakonske regulative naše zemlje u budućnosti. Da li će se ova područja riješiti donošenjem posebnog zakona, ili u vidu amandmana na postojeće još se ne zna.  Problem je, kako su nam rekli u Ministarstvu, u tome što je ovo područje koje se tiče samo određenog broja stanovnika Bosne i Hercegovine, tako da će odredbe porodičnih zakona u prvome krugu biti samo one koje se tiču svih, ili tačnije većine građana i građanki ove zemlje.  

Uskoro se očekuju prve javne rasprave koje bi dovele donošenju zakona koji bi regulisao istopolne zajednice, ali se pretpostavlja da ce ovaj zakon biti samo donekle modifikovan zakon koji već imaju neke članice Evropske Unije. U državnim organima već su razmatrane neke odredbe budućih zakona na ovu temu, ali konkretnije informacije za sada nismo mogli dobiti. O vremenskim rokovima, također, niko nije htio konkretno govoriti, ali postoje mogućnosti da će ova problematika dospjeti na dnevni red u narednih dvije do tri godine. Da li će tada biti i usvojena, ostaje veliko pitanje. Jedino što možemo sa sigurnošću reći jeste da trenutno nema ni govora o pravnom i zakonskom regulisanju istopolnih zajednica, ma u kom vidu. Porodični zakon u Federaciji BiH je pred poslanicima, ali on neće izazvati bure jer ne sadrži 'škakljive' teme. Možda će to nekome izgledati kao poraz, ali u trenutnoj konstelaciji snaga i sa trenutnim garniturama na vlasti, mala je vjerovatnoća da bi bilo kakvo pominjanje istopolnih zajednica u okviru nekog zakona moglo biti pozitivno prihvaćeno. Ipak, dobro je znati da se o ovakvome zakonu razmišlja, i da su nadležne institucije svjesne postojanja potrebe za donošenjem ovakvog zakona, kao i očekivanja zapadnog svijeta, za koji problem seksualnih manjina nije ništa manji i nevažniji od bilo kog drugog problema.

Pravni tim Udruženja Q uskoro planira da skrene pozornost na direktnu diskriminaciju i selektivnu implementaciju zakona kao i samo suštinsko osporavanje i kršenje ljudskih prava spolnih i rodnih manjina u Bosni i Hercegovini.